Licencja KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO.


QUANNTUM Sp. z o.o. spółka komandytowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 29. sierpnia 2012 r. o numerze DFI/I/4031/12/17/12/U/MK na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych QUANNTUM jest uprawniony także
do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada
zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń (art. 32 ust. 2b ustawy).Lista podmiotów uprawnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego do wykonywania powyższych czynności
dostępna jest pod adresem:


http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/dystrybut_jednost_uczestn.html
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.