Informacje-Disclaimer.
QUANNTUM sp. z o.o. sp. komandytowa świadczy usługi zgodnie z zakresem przedstawianym w Planach Zarządzania Finansami oraz
właściwych umowach.


QUANNTUM zajmuje się samodzielnie m..in. konsolidacją danych finansowych Klientów oraz pomocą ekspercką
w negocjacjach handlowych z instytucjami finansowymi. QUANNTUM nie świadczy samodzielnie żadnych
usług bankowych, brokerskich, zarządzania aktywami czy też usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego
poza nieodpłatnym doradztwem inwestycyjnym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których posiada zezwolenie
na pośredniczenie wprzyjmowaniu i przekazywaniu  zleceń (art. 32 ust. 2b ustawy o funduszach inwestycyjnych).


Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjno - marketingowy i nie stanowi oferty w
rozumieniu prawa handlowego. Szczegółowe zapisy znajdują sią we właściwych umowach wiążących strony.


QUANNTUM przy sporządzaniu analiz dokłada starań, aby przekazywane informacje oraz dane spełniały
najwyższe standardy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji
inwestycyjnych podjętych na podstawie przekazanych opracowań, raportów analitycznych, lub
zewnętrznych porad inwestycyjnych. Przedstawione przewidywania co do rentowności określonych  
instrumentów finansowych bądź wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników
w przyszłości. Z nabyciem konkretnego instrumentu finansowego wiąże się określone ryzyko dla jego nabywcy,
na które QUANNTUM nie posiada wpływu.


W przypadku zamiaru podjęcia decyzji o nabyciu określonego instrumentu finansowego, prosimy o zwrócenie
szczególnej uwagi na charakter i stopień ryzyka związany z nabyciem tego instrumentu oraz o dokładne
zapoznanie się z dokumentami opisującymi ryzyko prawne i inwestycyjne związane z nabywaniem określonych
instrumentów finansowych. 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.